Hỗ trợ trực tuyến

              Hỗ trợ 1

              Hỗ trợ 2

Tin tức

  1.    Dự báo chung về thị trường trong năm...

Sơ đồ tổ chức & Nhân sự

* Sơ đồ tổ chức

* Thành viên quản trị, điều hành cấp cao của công ty

 

Hội đồng Quản trị:

Ô. Đoàn Văn Đạo Chủ tịch HĐQT
B. Nguyễn Thị Trầm Thành viên HĐQT
B. Trần Thị Kim Loan Thành viên HĐQT
   

Ban điều hành

B. Nguyễn Thị Trầm Giám đốc điều hành
B. Trần Thị Kim Loan Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh
Ô. Trần Quốc Phương Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật
Ô. Đoàn Quốc Thái Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh nội địa
B. Bạch Thị Kiều Nga Kế toán trưởng

 

* Các bộ phận và nhân viên
Mô hình tổ chức của Công ty được xác lập tinh gọn và có tính linh hoạt cao gồm: 4 phòng nghiệp vụ và nhà máy chế biến với tổng số nhân viên thường xuyên làm việc khoảng 300 người.